Author Archives: Jana

Nový velvyslanec Ceské republiky v Kolumbii

Vladimír Eisenbruk je novým velvyslancem ?eské republiky v Kolumbii. Dne 2. února 2024 p?edal nám?stkovi kolumbijského ministra zahrani?ních v?cí Franciscu Coyovi kopie pov??ovacích listin. Tento slavnostní akt se odehrál v Paláci sv. Karla (Palacio de San Carlos) v Bogot?.

P?i této p?íležitosti diskutovali o d?ležitých záležitostech, v?etn? znovuotev?ení kolumbijského velvyslanectví v Praze, kybernetické bezpe?nosti, expertize v oblasti hasi?ských technologií a kulturních akcích.

Vladimír EISENBRUK

Datum narození:                 24. ledna, 1962

Místo narození:                   Zlín, ?eská republika

Rodinný stav:                       Rozvedený

Jazyky:                                  Špan?lština, Portugalština, Angli?tina

Vzd?lání:

09/1983 – 06/1988            Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Pracovní zkušenosti:
06/1994 – 09/1995 Ministerstvo zahrani?ních v?cí ?eské republiky, odbor Latinské Ameriky, Praha
09/1995 – 02/2000 Generální konzul ?eské republiky v Rio de Janeiro, Brazílie
02/2002 – 09/2002 Zástupce ?editele Odboru amerických stát? a vedoucí odd?lení Severní Ameriky, MZV, Praha
09/2002 – 01/2005 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v San José, Kostarika, s p?iakreditací pro Panamu, Nikaraguu, Honduras, Salvador a Belize
01/2005 – 09/2007 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Mexiku, s p?iakreditací pro Guatemalu
03/2008 – 12/2010 Vládní zmocn?nec pro krajanské záležitosti, MZV, Praha
01/2011 – 09/2015 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Lim?, Peru, s p?iakreditací pro Kolumbii, Bolívii a Ekvádor
09/2015 – 09/2016 Ministerstvo zahrani?ních v?cí ?eské republiky, Odbor amerických stát?
09/2016 – 08/2020 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Havan?, Kuba, s p?iakreditací pro Bahamy, Dominikánskou republiku, Haiti, Barbados, Dominikánské spole?enství, Granadu, Svatou Lucii, Svatého Kryštofa a Nevis, Svatého Vincenta a Grenadiny, Trinidad and Tobago
08/2020 – 01/2024 Poradce, Diplomatická akademie, MZV, Praha
01/2024 – Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Bogot?, Kolumbie, s p?iakreditací pro Venezuelu, Panamu, Kostariku, Barbados, Dominikánské spole?enství, Granadu, Svatou Lucii, Svatého Kryštofa a Nevis, Svatého Vincenta a Grenadiny, Trinidad and Tobago

Zdroj: Velvyslanectví ?R v Bogot?. Foto: Ministerstvo zahrani?ních v?cí Kolumbie.

První ?íslo ?asopisu Krajánek v roce 2024

S radostí Vám p?edstavujeme lednové ?íslo ?asopisu Krajánek, který vychází již jednáctým rokem. ?asopis Krajánek je m?sí?ník ur?ený zejména multilingvním d?tem v?kové kategorie 5 – 12 let žijícím v zahrani?í. Je primárn? p?izp?sobený specifik?m multilingvních d?tí, které jsou vystaveny ?eštin? v omezené mí?e v rámci ?eských komunit ?i smíšených rodin v zahrani?í. Každý m?síc nabízí neot?elá témata a snaží se osv?žit rubriku novými nápady. ?asopis vydává spolek Krajánek ve sv?t?, z.s. a dobrovolnicky se na jeho tvorb? podílejí krajané z 21 zemí po celém sv?t?.

První ?íslo roku 2024 zve ?tená?e do sv?ta um?lé inteligence a na návšt?vu do Nizozemska. Hned na druhé stránce ?asopisu sídlí moudrý havran Rudolf, který poslední ?ty?i roky p?edstavoval ?eská p?ísloví a po?ekadla, ?eskou kuchyni a ve dvouletém cyklu výjime?né stavby ze zemí, které drží nad jednotlivými ?ísly Krajánka patronát. Rudolfova p?ísloví a po?ekadla si m?žete z webové stránky vytisknout jako nást?nný kalendá? pro rok 2024. Také letos se bude Rudolf držet tzv. patronát? a p?edstaví ?tená??m hudební skladatelky.

Obzory, nebo lépe rozhledy a výhledy otev?e zájemc?m i nové zam??ení rubriky Putování ?eskou krajinou. ?eská republika má mnoho malebných a historicky významných lokalit, které jsou oblíbené mezi turisty a nabízejí impozantní výhledy na krajinu. Více než 400 z takových míst „okupují“ mnohdy architektonicky atraktivní rozhledny a v?že a t?m se od tohoto ?ísla za?íná ?asopis v?novat.

D?ti se mohou zapojit do výzvy na nakreslení obrázku pomocí um?lé inteligence, kterou najdou na dvoustran? 20 – 21. Na vylosované um?lce ?eká odm?na. V nové rubrice ?tení s porozum?ním si pak m?žete prov??it vaši ?tená?skou pozornost. Aktivní porozum?ní a interpretace psaného textu je totiž klí?ovou dovedností v mnoha oblastech života, pomáhá lépe porozum?t informacím, zlepšuje komunika?ní dovednosti a podporuje celkový rozvoj intelektu.

?asopis je po jednoduché registraci zdarma ke stažení na následující webové stránce: https://www.krajanekvesvete.cz/ctenarska-sekce/

Všechna ?ísla si m?žete prohlédnout a to i bez registrace zde: https://www.krajanekvesvete.cz/flipbook-archiv/

Veselé Vánoce a š?astný nový rok

Asocheca Vám p?eje krásné váno?ní svátky plné radosti, lásky, klidu a harmonie.

A do roku 2024 jen to nejlepší, a? je to rok plný št?stí, úsp?ch? a spln?ných p?ání!

Foto: IstockPhoto.com.

Pitná voda pro kolumbijské žáky díky ?eské rozvojové pomoci

?esko v tomto roce finan?n? podpo?ilo projekt neziskové organizace Corporación 900 Metros de Cultura na vybudování zast?ešené zóny s pitnou vodou s 10 hydrata?ními body pro žáky základní a st?ední školy Los Fundadores ve vesnici Mesetas, která se nachází v kraji Meta východn? od Bogoty.

Vzd?lávací za?ízení pro zhruba 1000 žák? sice získává vodu z ve?ejného vodovodu, ta však pochází z místních ?ek a její kvalita ani zdaleka neodpovídá parametr?m stanoveným pro p?ímou konzumaci. Žáci se tak d?íve ?asto potýkali s vážnými zdravotními obtížemi. V kraji se p?itom teploty celoro?n? pohybují kolem 24 – 32 °C. Zajišt?ní adekvátního pitného režimu pro d?ti je proto zásadní nejen pro jejich zdraví, ale i pro pln?ní školních povinností.

Realizáto?i projektu nainstalovali na místní pom?ry inovativní automatické ?istící za?ízení, které vyžaduje jen jednoduchou a finan?n? nenákladnou údržbu. Starají se o ni ?ádn? proškolení u?itelé školy. Sou?ástí projektu byly také školicí aktivity pro d?ti zam??ené na odpov?dné užívání pitné vody a význam ochrany vodních zdroj?. Žáci si vodu ?epují do vícerázových plastových lahví a z p?ístupu k pitné vod? t?ží i  jejich rodiny. Mohou si totiž vodu nabírat pro domácí použití, což p?ináší významnou úlevu pro rodinné rozpo?ty.

Na po?átku prosince navštívili místo realizace projektu p?edstavitelé ambasády. Jako pod?kování p?ipravili zástupci školy spolu s d?tmi krátký kulturní program, v rámci kterého zazn?la i ?eská hymna. Všichni vyjád?ili ?eské republice velké pod?kování za pomoc a podporu d?tí a rodin celé obce Mesetas a jejího okolí.

Tato oblast byla totiž p?ed uzav?ením mírové smlouvy s ozbrojenou guerillou FARC v roce 2016 siln? zasažena kolumbijským vnit?ním ozbrojeným konfliktem. Dosud se potýká s nedostatkem nezbytné infrastruktury. Hydrata?ní zóna je hojn? využívaná. Po realizaci projektu škola dokonce zaznamenala zvýšený zájem rodi?? o p?esun žák? do tohoto vzd?lávacího za?ízení, a plánuje proto rozší?ení kapacit u?eben. Zárove? propojuje vzd?lávací aktivity s praktickými zkušenostmi s d?razem na zem?d?lství a ekoturismus.

Zdroj: Embajada de la República Checa en Bogotá.

?eský film na kolumbijském Festivalu evropského filmu NA VÝCHOD

Mezinárodní filmový festival NA VÝCHOD p?edstavuje nezávislou kinematografickou tvorbu z celého sv?ta se zvláštním d?razem na st?ední a východní Evropu. Letošní ro?ník festivalu se uskute?ní v Medellínu (Antioquia) od 15. do 19. listopadu a v Bogot? od 22. do 26. listopadu.

Sou?ástí festivalového programu je i ?eský film Art Talent Show (2022).

Jak se hodnotí um?lecký talent? A jakou roli m?že hrát um?ní v dnešním sv?t?? Adéla Komrzý a Tomáš Bojar se rozhodli nato?it talentové zkoušky ve t?ech ateliérech Akademie výtvarných um?ní v Praze. Vznikl tak dokument, který vyvolává více otázek než odpov?dí a zárove? je portrétem sou?asných um?leckých institucí a jejich rozpor?.

Zájemci mohou film shlédnout v následujících dnech a m?stech:

?tvrtek 16 listopadu v 18:30 hod v Cinemateca de los Caribes (Barranquilla).
Pátek 17. listopadu v 18:30 hod v MAMM (Medellín).
?tvrtek 23. listopadu v 17:30 hod v Cinemateca de Bogotá (Bogotá).

Foto: ElMamm.org.

Virtuální veletrh Study in Czechia 2023

Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR srdečně zve všechny zahraniční zájemce o studium v České republice k účasti na Virtuálním veletrhu Study in Czechia 2023. Online setkání se zástupci 23 českých vysokých škol proběhne dne 9. listopadu od 9:00 do 13:00 hod kolumbijského času. Účast je zdarma.

Odkaz na registraci:
https://studyincz.online/

Oslava státního svátku 28. ?í­jna v Kolumbii 2023

Velvyslanectví České republiky v Bogotě uspořádalo slavnostní recepci při příležitosti oslavy státního svátku 28. října, tj. založení Československa jako nezávislého státu v roce 1918. Akce se konala v pátek 27. října 2023 odpoledne v krásných prostorách muzea Chicó v kolumbijském hlavním městě.


Účastníci mohli shlédnout také výstavu nazvanou Samizdat (Český odboj, zakázaní autoři), připravenou Asociací česko-kolumbijského přátelství (Asocheca), a výstavu Rytmy přírody malířky Pilar Copete, čestné členky Asochecy.

Během recepce se servírovaly jednohubky inspirované typickými českými pochoutkami, například ty s bramborovým salátem, různými pomazánkami či jablečný závin. K dispozici bylo také české pivo a to jak lahvové, tak točené.


Zdroj – fotografie: Velvyslanectví ÄŒR v BogotÄ›, Asocheca.

Dr. Jan Frei přednáší v Kolumbii o Archivu Jana Patočky

Ředitel Archivu Jana Patočky při Akademii věd České republiky, Dr. Jan Frei, přijel do Kolumbie, aby se podělil o své znalosti a zkušenosti s dílem a filozofií významného českého fenomenologa Jana Patočky.

Ve středu 18. října hovořil o teorii a praxi Patočkova archivu na Národní pedagogické univerzitě v Bogotě.

Příští týden představí Patočkovo dílo a archiv na Universidad de Antioquia v Medellínu (23. října) a koncepci Jana Patočky o základní konverzi života na Universidad del Valle v Cali (24. října).

Výstava “Vždy budu žít” v Calucé Senior Living, Chía

Ve středu 27. září představila Asocheca výstavu obrázků dětí z Terezína v domově pro seniory Calucé Senior Living v obci Chía, která se nachází kousek severně od Bogoty.

CzechTrade Kolumbie hledá nového kolegu / novou kolegyni

Pozice: oborový specialista – zahraniční kancelář CzechTrade Kolumbie

NÁPLŇ PRÁCE:

 • vyhledávání obchodních příležitostí na kolumbijském trhu pro české firmy; monitorování kolumbijského trhu
 • vyhledávání partnerů / distributorů pro české společnosti
 • analýzy dat a klíčových kolumbijských sektorů
 • pÅ™ekládání a tlumočení pÅ™i jednání českých firem a pÅ™i jejich obchodních aktivitách na místním trhu
 • psaní odborných článků na ekonomická témata
 • příprava a realizace účastí na veletrzích, výstavách a misích
 • organizace individuálních obchodních akcí na míru českým firmám
 • aktivní komunikace s kolumbijskými institucemi a právními kancelářemi

POŽADUJEME:

 • povolení k pobytu v Kolumbii + pracovní povolení
 • znalost Å¡panÄ›lÅ¡tiny na úrovni C1 (podmínkou)
 • znalost českého jazyka na min. úrovni B2
 • další jazykové znalosti výhodou
 • ukončené vysokoÅ¡kolské vzdÄ›lání min. v bakalářském stupni
 • praxe v mezinárodním obchodÄ› a exportu (výhodou)
 • aktivní znalost používání PC (MS Office, internetové vyhledávače)
 • profesionální vystupování, komunikační a prezentační dovednosti
 • samostatné a analytické myÅ¡lení
 • schopnost vést obchodní jednání ve Å¡panÄ›lÅ¡tinÄ› a čeÅ¡tinÄ›
 • znalost a orientace v kolumbijském obchodním prostÅ™edí
 • zkuÅ¡enosti s práci v oblasti podnikání v Latinské Americe výhodou
 • schopnost efektivního plánování a organizace práce
 • schopnost pracovat nezávisle a Å™eÅ¡it problémy

NABÍZÍME: 

 • možný nástup: leden 2024
 • místo výkonu práce: Velvyslanectví ÄŒeské republiky v BogotÄ›
 • pracovní pomÄ›r – externí dodavatel služeb

V případě zájmu nám zašlete nejpozději do 18. 10. 2023 motivační dopis se strukturovaným životopisem v českém nebo španělském jazyce na níže uvedený kontakt.

Kontakt:
e-mail: bogota@czechtrade.cz