vzdělání

První ?íslo ?asopisu Krajánek v roce 2024

S radostí Vám p?edstavujeme lednové ?íslo ?asopisu Krajánek, který vychází již jednáctým rokem. ?asopis Krajánek je m?sí?ník ur?ený zejména multilingvním d?tem v?kové kategorie 5 – 12 let žijícím v zahrani?í. Je primárn? p?izp?sobený specifik?m multilingvních d?tí, které jsou vystaveny ?eštin? v omezené mí?e v rámci ?eských komunit ?i smíšených rodin v zahrani?í. Každý m?síc nabízí neot?elá témata a snaží se osv?žit rubriku novými nápady. ?asopis vydává spolek Krajánek ve sv?t?, z.s. a dobrovolnicky se na jeho tvorb? podílejí krajané z 21 zemí po celém sv?t?.

První ?íslo roku 2024 zve ?tená?e do sv?ta um?lé inteligence a na návšt?vu do Nizozemska. Hned na druhé stránce ?asopisu sídlí moudrý havran Rudolf, který poslední ?ty?i roky p?edstavoval ?eská p?ísloví a po?ekadla, ?eskou kuchyni a ve dvouletém cyklu výjime?né stavby ze zemí, které drží nad jednotlivými ?ísly Krajánka patronát. Rudolfova p?ísloví a po?ekadla si m?žete z webové stránky vytisknout jako nást?nný kalendá? pro rok 2024. Také letos se bude Rudolf držet tzv. patronát? a p?edstaví ?tená??m hudební skladatelky.

Obzory, nebo lépe rozhledy a výhledy otev?e zájemc?m i nové zam??ení rubriky Putování ?eskou krajinou. ?eská republika má mnoho malebných a historicky významných lokalit, které jsou oblíbené mezi turisty a nabízejí impozantní výhledy na krajinu. Více než 400 z takových míst „okupují“ mnohdy architektonicky atraktivní rozhledny a v?že a t?m se od tohoto ?ísla za?íná ?asopis v?novat.

D?ti se mohou zapojit do výzvy na nakreslení obrázku pomocí um?lé inteligence, kterou najdou na dvoustran? 20 – 21. Na vylosované um?lce ?eká odm?na. V nové rubrice ?tení s porozum?ním si pak m?žete prov??it vaši ?tená?skou pozornost. Aktivní porozum?ní a interpretace psaného textu je totiž klí?ovou dovedností v mnoha oblastech života, pomáhá lépe porozum?t informacím, zlepšuje komunika?ní dovednosti a podporuje celkový rozvoj intelektu.

?asopis je po jednoduché registraci zdarma ke stažení na následující webové stránce: https://www.krajanekvesvete.cz/ctenarska-sekce/

Všechna ?ísla si m?žete prohlédnout a to i bez registrace zde: https://www.krajanekvesvete.cz/flipbook-archiv/

Virtuální veletrh Study in Czechia 2023

Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR srdečně zve všechny zahraniční zájemce o studium v České republice k účasti na Virtuálním veletrhu Study in Czechia 2023. Online setkání se zástupci 23 českých vysokých škol proběhne dne 9. listopadu od 9:00 do 13:00 hod kolumbijského času. Účast je zdarma.

Odkaz na registraci:
https://studyincz.online/

Dr. Jan Frei přednáší v Kolumbii o Archivu Jana Patočky

Ředitel Archivu Jana Patočky při Akademii věd České republiky, Dr. Jan Frei, přijel do Kolumbie, aby se podělil o své znalosti a zkušenosti s dílem a filozofií významného českého fenomenologa Jana Patočky.

Ve středu 18. října hovořil o teorii a praxi Patočkova archivu na Národní pedagogické univerzitě v Bogotě.

Příští týden představí Patočkovo dílo a archiv na Universidad de Antioquia v Medellínu (23. října) a koncepci Jana Patočky o základní konverzi života na Universidad del Valle v Cali (24. října).

Nové číslo časopisu Krajánek

Nezávislá, dobrovolná iniciativa Krajánek ve světě představuje nové číslo časopisu Krajánek. Jedná se o měsíčník určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−12 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí, které jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí. Časopis vydává spolek Krajánek ve světě, z.s. a dobrovolnicky se na jeho tvorbě podílejí krajané z 21 zemí po celém světě.

Říjnové číslo časopisu je tematicky zaměřeno na strach a patronem je Finsko. Na přelomu října a listopadu nastává čas vzpomenout si na naše předky a možná se i přiučit z jejich příběhů. Poslední den v měsíci, 31. říjen, máme dnes spojený se svátkem Halloween, kdy se u domů objevují vydlabané dýně se strašidelnými obličeji, které díky zářící svíčce nepřehlédne žádný koledník. Mnohé domácnosti se zahalují do temné až hrůzostrašné výzdoby. Mnozí, s chutí se tak trochu bát, vyráží v různých maskách a s pomalovanými obličeji do reje zábavného večera. Jeho historie přitom sahá až do doby před naším letopočtem.

Už prastarý kmen Keltů v tento den slavil svátek plný magie, rituálů a posvátných ohňů. Pohanský svátek Samhain byl tehdy hranicí mezi dvěma hlavními ročními obdobími – létem a zimou. Pro Kelty to byl začátek nového roku a vnímali ho také jako dobu, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. V tento den se podle nich duše zesnulých se vracejí ze zásvětí a živí mohou naopak nahlédnout do království mrtvých. Druidové, keltští duchovní, zároveň věřili, že přítomnost duchů jim právě v tuto dobu umožní vyvěštit budoucnost. Už tenkrát nosili různé masky a převleky. Vyráběli lampy, které svítily zesnulým na cestu a světlo zároveň odhánělo zlé duchy. Tehdy vydlabávali řepy a tuříny, které o mnoho tisíce let později nahradily dýně.

Ať už Halloween slavíte, nebo ne, v říjnovém čísle časopisu Krajánek o strašidelno rozhodně nouze nebude. Vyhlášena je také soutěž. Zájemci mají nahrát strašidelný zvuk nebo skřek, který sami vyloudí a zaslat audio na e-mailovou adresu souteze@krajanekvesvete.cz nebo do zpráv na sociálních sítích do 31. října 2023. Tři vylosovaní získají komiksovou knihu Knedlík.

Časopis je po jednoduché registraci zdarma ke stažení zde: https://www.krajanekvesvete.cz/ctenarska-sekce/

Všechna čísla jsou k prolistování (bez registrace) zde: https://www.krajanekvesvete.cz/flipbook-archiv/

Více informací naleznete také na následujících sociálních sítích:

Projekt podpory studia krajanů v akademickém roce 2023/2024

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ („Nadání“) vypisuje pokračování Projektu podpory studia studentů-krajanů trvale žijících v zahraničí (dále jen “Projekt”), na veÅ™ejných vysokých Å¡kolách se sídlem v Praze s nástupem do studia v akademickém roce 2023 – 2024.

O podporu mohou žádat studenti-krajané, kteří byli řádně přijati do bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu vyučovaného v českém jazyce v prezenční formě studia na pražské veřejné vysoké škole, a to ve standardní době studia bez ohledu na jeho oborové zaměření. Záštitu nad tímto projektem podpory poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekt podpory studentů – krajanů zahrnuje:

  • bezplatné ubytování v HlávkovÄ› koleji v Praze, které zajistí Nadání po standardní dobu studia v souladu s harmonogramem studijního programu;
  • příspÄ›vek na pořízení pÅ™edepsaných studijních pomůcek vždy na začátku akademického roku podle rozhodnutí Nadání;
  • úhradu cestovních nákladů jedné cesty z Prahy do místa trvalého bydliÅ¡tÄ› a zpÄ›t v akademickém roce;
  • Nadání může studentovi poskytnout zvláštní odmÄ›nu za vynikající výsledky ve studiu;
  • ze strany vysoké Å¡koly bude na základÄ› dohody s Nadáním studentovi poskytnuto stipendium v souladu s vnitÅ™ními pÅ™edpisy této veÅ™ejné vysoké Å¡koly, případnÄ› mu stipendium poskytne Nadání.

Podmínkou pro zařazení do Projektu je přijetí ke studiu v bakalářském magisterském či doktorském studijním programu uskutečňovaného v českém jazyce v prezenční formě studia veřejnou vysokou školou, úspěšné plnění studijních povinností a doložení problematického sociálního zázemí rodiny studenta, které neumožňuje finanční krytí jeho nákladů na studium (čestné prohlášení o nemajetnosti).

Uchazeči o studium podávají pÅ™ihlášku ke studiu na veÅ™ejnou vysokou Å¡kolu podle platných pravidel zvolené veÅ™ejné vysoké Å¡koly. Uchazeči – krajané, kteří budou mít zájem o podporu v rámci Projektu, zaÅ¡lou současnÄ› kopii pÅ™ihlášky ke studiu na vÄ›domí na adresu sídla Nadání společnÄ› s žádostí o zaÅ™azení do Projektu.

Bude-li uchazeč – krajan pÅ™ijat do studia na veÅ™ejné vysoké Å¡kole, oznámí tuto skutečnost do administrace Nadání. VyrozumÄ›ní o tom, zda byl student – krajan zaÅ™azen do Projektu, a pokyny k dalším náležitostem vyplývajícím z Projektu obdrží vybraný uchazeč od Nadání.

Kontaktní adresa:
PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc.
Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”
Vodičkova 17, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
e-mail: josefhlavka@volny.cz

Další informace o nadaci Nadání naleznete na webové stránce: Hlávkova nadace. Foto 1, foto 2.

Obrázky dětí z Terezína ve škole Colegio Nueva York v Bogotě

V kulturním sále Jaime Correales ve škole Colegio Nueva York v Bogotě byla 5. května slavnostně zahájena výstava Vždy budu žít, obrázky dětí z Terezína. Tato dojemná ukázka dětských prací byla žákům i širší veřejnosti přístupná do 19. května, a to díky spolupráci s Asociací česko-kolumbijského přátelství, ASOCHECA.

Během zahájení čtyři představitelky asociace ASOCHECA ve svých projevech připomněly všem účastníkům důležitost zachování historické paměti a vyzvaly je, aby si vážili toho, co mají, těch, které mají rádi, a aby k sobě přistupovali s tolerancí, empatií a péčí o druhé. Jedinečné poselství dětí, které prožily holocaust, rezonovalo v srdcích účastníků, kteří byli dojati kresbami, příběhy a básněmi promlouvajícími k nim z minulosti. Hostitelé Nicolás Sánchez a Juanita Santamaría z jedenácté třídy také pronesli několik krásných slov připomínajících hodnoty společenství a globální odpovědnosti. Akci svým vystoupením doprovodila školní hudební skupina pod vedením Patricie Cano.

Zdroj: ColegioNuevaYork.edu.co.

Zápisy do online kurzů českého jazyka 2023-2024

Asocheca s radostí oznamuje, že byly zahájeny zápisy do interaktivních online kurzů češtiny, které pořádá spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací.

Ve školním roce 2022-2023 navštěvovalo tyto kurzy cca 170 žáků z 27 států na pěti kontinentech. Všechny děti se toho nejen spoustu naučily, ale také si našly ve třídě kamarády a ve spolupráci s rodiči se tímto způsobem daří v nich dlouhodobě podporovat vztah k češtině a České republice.

První kolo zápisů bude ukončeno 30. 6. 2023. Maximální počet žáků pro Å¡kolní rok 2023-2024 je pevnÄ› stanoven. Případné druhé kolo zápisů probÄ›hne v termínu 21. 8. – 5. 9. 2023. V případÄ› naplnÄ›ní kurzů si vÅ¡ak organizátoÅ™i vyhrazují právo druhé kolo zápisů nevypsat.

Na vÅ¡echny dÄ›ti od září opÄ›t čeká inspirativní a kreativní online výuka, tým výborných učitelů a čeÅ¡tí kamarádi ze vÅ¡ech koutů svÄ›ta. K dispozici jsou kurzy pro pÅ™edÅ¡koláky (5 – 6 let), dÄ›ti od 1. do 5. třídy, projektovÄ›-konverzační kurzy a lekce čeÅ¡tiny jako druhého jazyka. Bližší informace o jednotlivých kurzech a jejich obsahu naleznete na webové stránce spolku Krajánek ve svÄ›tÄ›.

O PROJEKTU - Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.

Obrázky dětí z Terezína v kolumbijské škole Colegio Campoalegre

Žáci školy Campoalegre v Sopó v kraji Cundinamarca si mohli prohlédnout výstavu obrázků terezínských dětí a seznámit se tak s částí evropské historie související s obdobím holocaustu.

Stipendium na Letní školu slovanských studií 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nabízí jedno stipendium pro zájemce z Kolumbie na letní kurz českého jazyka a kultury v Praze. Je potřeba zdůraznit, že pořádání kurzů může být ovlivněno pandemickou situací spojenou s covid-19.

Letní školy slovanských studií jsou kurzy, které v průběhu července a srpna každoročně pořádá několik veřejných vysokých škol v České republice. Pro kolumbijské občany je k dispozici pouze jedno stipendium, a to na kurz na Univerzitě Karlově v Praze. Letní škola bude probíhat od 20. července do 17. srpna 2023. Výuka je primárně určena pro zahraniční studenty, odborníky (učitele, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky v oboru bohemistiky a slavistiky starší 18 let. Kurz je však otevřen také dalším zájemcům o český jazyk, literaturu, historii a kulturu.

Podrobnější informace o kurzech v rámci programu Letní školy slovanských studií jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Uzávěrka pro podání přihlášky: 17. března 2023 do 16.00 hodin. Přihlášky obdržené Velvyslanectvím ČR v Bogotě po tomto termínu nebudou akceptovány. Žádosti se přijímají pouze ve fyzické podobě (poštou nebo osobně). Zájemci by měli doručit svou přihlášku na následující adresu: Embajada de la República Checa, Edificio AB Proyectos, Calle 98 No. 9A-41, Oficina 602, Bogotá.

Přihlášky zaslané přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo vysoké školy pořádající kurzy nebudou zohledněny!

Žádost:

  1. Formulář přihlášky;
  2. Životopis (v češtině nebo angličtině);
  3. Kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu;
  4. Motivační dopis (v čeÅ¡tinÄ› nebo angličtinÄ›) – v nÄ›m byste mÄ›li vysvÄ›tlit svou motivaci, svůj vztah k ÄŒeské republice a zkuÅ¡enosti s čeÅ¡tinou, jakož i zámÄ›ry a plány pro budoucí využití českého jazyka (maximálnÄ› 1 strana).

První fáze výběru stipendisty proběhne na Velvyslanectví České republiky v Bogotě v druhé polovině března 2023. Poté Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s pořádajícími univerzitami provede konečný výběr. Vybraní uchazeči budou informováni přímo univerzitou, na kterou se hlásí.

Obecně platí, že přednost mají uchazeči, kteří již mají určité znalosti českého jazyka a projeví zájem jej po absolvování kurzu dále používat a šířit v zahraničí. Kurzu se však mohou zúčastnit i všichni ostatní milovníci českého jazyka a kultury. Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Bogotě. Foto 1.

Zástupce českého velvyslanectví hovořil s kolumbijskými studenty na téma ruské invaze na Ukrajině

Studenti mezinárodních vztahů jedné z nejprestižnějších kolumbijských univerzit se ve středu 17. srpna mohli seznámit s kontextem současné situace na Ukrajině z pohledu České republiky. Přednášku na téma ruské invaze na Ukrajinu zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Bogotě ve spolupráci s Kolumbijskou asociací univerzit (ASCUN) a Universidad del Rosario, třetí nejstarší univerzitou v zemi. Prezentace se ujal Bohdan Malaniuk, vedoucí obchodně-ekonomického úseku a III. tajemník velvyslanectví. Studentům Fakulty mezinárodních, politických a městských studií výše uvedené univerzity přiblížil historické, politické a geografické souvislosti střední i východní Evropy.

Přednáška se konala dne 17. srpna a byla zařazena přímo do studijního programu v rámci předmětu zaměřeného na moderní dějiny Evropy. Více než 30 přítomných studentů a dalších účastníků nejdřív přivítala ředitelka oddělení mezinárodních vztahů fakulty Luisa Fernanda Godoy. Během prezentace se posluchači dozvěděli více o složité a bolestné novodobé historii etnicky, jazykově a kulturně rozmanité střední a východní Evropy, ale také o historických milnících současného ukrajinského státu. Bohdan Malaniuk zároveň zdůraznil základní hodnoty zemí, které prožily dvě světové války, diktatury, invaze sousedních velmocí a další hrůzy 20. století. K těmto hodnotám určitě patří svoboda, demokracie, respekt k lidským právům, ale také nedotknutelnost hranic.

Následnou téměř hodinovou diskuzi se studenty moderoval profesor Ralf Juan Leiteritz, který díky svým východoněmeckým kořenům přispěl do debaty doplňujícími dotazy. Přítomen byl také speciální host ukrajinského původu, externí profesor na Universidad del Rosario, Jesus Agreda Rudenko, který je v Kolumbii považován za předního odborníka na Rusko a situaci ve východní Evropě. Kolumbijští studenti svými dotazy ukázali, že se v mezinárodním dění orientují. Zajímali se například o podrobnosti české pomoci Ukrajině, ale i o širší souvislosti a dopady ruské invaze na uspořádání globálních vztahů. Vystoupení zástupce českého velvyslanectví na akademické půdě bezpochyby pomohlo studentům lépe pochopit kontext probíhajícího konfliktu, který ovlivňuje celý svět. Zároveň diskuze potvrdila, že je přínosné a důležité přispívat českým pohledem k debatě o současné situaci v Evropě i v geograficky vzdálených zemích jako je Kolumbie.

Zdroj: Mzv.cz/bogota.