vzdělání

Virtuální výstava Vždy budu žít v rámci Týdne míru městečka Mosquera

ASOCHECA se letos zapojila do programu Týdne usmíření a míru, pořádaného městečkem Mosquera v kraji Cundinamaca. Během virtuální prezentace představitelky Asociace česko-kolumbijského přátelství přiblížily tamějším učitelům a studentům výstavu Vždy budu žít.

Akce, zorganizovaná ve spolupráci s univerzitou Unimonserrate, se odehrála v úterý 8. září. Tato ukázka z relativně nedávné historie měla mezi účastníky virtuální přednášky velmi pozitivní ohlas. Ti se také shodli na významnosti odkazu těchto obrázků a básní vytvořených dětmi v tak extrémní situaci a také na tom, že mohou sloužit jako důležitý příklad toho, jak zvládnout aktuální náročné situace, které Kolumbie prožívá.

Týden míru je občanským hnutím, jehož hlavní cíl spočívá ve zviditelnění každodenních snah tisíců lidí, kteří pracují na vytváření a konsolidaci míru, a iniciativ, které dávají důstojnost životu. Obvykle se koná v první polovině září, protože 9. září se v Kolumbii slaví Národní den lidských práv. V roce 2020 se tato akce odehrává již po 33. a to nepřetržitě po celou dobu, kdy podporuje a zviditelňuje různé občanské aktivity, ale také podněcuje společenské povědomí o nutnosti vybudovat v Kolumbii opravdový mírový proces, proces pluralitní, participační, dlouhodobý a konstantní, směřující k národnímu usmíření. V rámci tohoto týdne tak městečko Mosquera připravilo bohatý program, zahrnující workshopy, virtuální setkání, divadelní představení, fóra a debaty. Od 6. do 23. září mohou zájemci shlédnout také výstavu fotografií nazvanou Naše domovy míru.

Další zdroje: Mosquera-cundinamarca.gov.co, PeriodismoPublico.com.

Národní pedagogická univerzita slaví výročí Komenského

Jan Amos Komenský (Uherský Brod, 1592-Amsterdam, 1670) bezpochyby patří k hlavním osobnostem v oblasti vzdělání. Tento teolog, filozof a pedagog, narozený na území dnešní České republiky, zemřel před 350 lety. Národní pedagogická univerzita v Bogotě si připomíná jeho odkaz po celý tento rok a pořádá při této příležitosti různé akce a semináře. Jedním z nich je i 14. ročník Doktorské výuky v oblasti vzdělání a pedagogiky nazvaný Komenský 350 let poté, kterou zaštiťují profesoři Maximiliano Prada Dussán a David Rubio Gaviria.

Jedná se o mezinárodní akci, která se snaží představit aktuální stav daného tématu a otevřít perspektivy výzkumu právě pro oblast vzdělání a pedagogiky. Každé úterý od 19. srpna až do 1. prosince se mohou zájemci zúčastnit setkání přenášených v přímém přenosu přes Youtube kanál Interinstitucionálního doktorátu v oblasti vzdělání Národní pedagogické univerzity. Vstup na virtuální konference, které začínají vždy v 17 hodin kolumbijského času (tedy o půlnoci času českého), je zcela zdarma.

Pozvaní odborníci odpřednáší celkem 16 konferencí. Každá z nich trvá přibližně 50 minut a následně mají účastníci možnost klást otázky. Tento seminář má čtyři základní tématické osy, které zahrnují filozofický, antropologický, pedagogický i vzdělávací / školní pohled na Komenského dílo. Je možné zúčastnit se jedné, několika nebo i všech přednášek. Ti, kteří se zúčastní 80 % všech setkání a zaregistrují svou účast ve speciálním virtuálním prostoru zřízeném na Moodle (zde), obdrží potvrzení o účasti v kurzu. Organizátoři pak na semináře zvou členy všech univerzitních či vzdělávacích komunit na národní i mezinárodní úrovni, ale i zájemce z řad širší veřejnosti.

Zároveň jsou ve virtuálním prostředí na Moodle k dispozici pomocné dokumenty a otevírají se tam prostory k diskuzi. Můžete se také podívat na virtuální výstavu o Komenském pod názvem Jan Amos Komenský: aneb utopie světa a všenáprava (Juan Amos Comenio: o la utopía de un mundo y una humanidad mejor), pořádanou Kolumbijským pedagogickým muzeem univerzity zde. Pokud máte další dotazy, obraťte se na pořadatele prostřednictvím emailu catedra_doctoral_upn@upn.edu.co.

Život Komenského byl poznamenán exilem a pronásledováním, ale také četnými cestami po různých zemích Evropy s cílem sjednat mír ve společnosti rozdělené náboženskými válkami, a to prostřednictvím vzdělání jako univerzální nápravy společností a vědomostí. Tři a půl století po jeho smrti se Národní pedagogická univerzita v Bogotě rozhodla podpořit reflexi a diskuzi o situaci spojenou se vzděláním v současném světě. Žít dnes znamená permanentní proces vzdělávání se. Už neexistuje věkové omezení pro studium a vzdělávání se, všichni se učíme po celý život. I přesto je náprava lidstva pořád jen projektem a tato doba krizí a hlubokých konfrontací si žádá smír a možnost přinést kvalitu života všem lidem. Proto je Komenského výzva k transformování společenského života prostřednictvím vzdělání stále živá.

Tímto seminářem chce univerzita navázat na dílo Komenského a kontrastovat ho v dialogu s dnešní realitou vzdělávací agendy. Komenského svět, jeho dílo a doba už nejsou naše, ale jeho pedagogické starosti a podněty k univerzálnímu vzdělání pro všechny lidské bytosti stále rezonují v současných vzdělávacích politikách a pedagogických diskurzech. Připomenout si Komenského dílo a jeho návrhy znamená do jisté míry prozkoumat to, čím jsme, a možná i to, čím přestáváme být.

Zdroj: Program_Katedra.

Výstava Vždy budu žít tentokrát virtuálně

Představitelky Asochecy nedávno uvedly výstavu obrázků dětí z Terezína, nazvanou Vždy budu žít, poprvé virtuálně. Původně se měla výstava konat tradičně prezenčně a to na základě pozvání univerzity Fundación Universitaria Unimonserrate a Fundación Música en los Templos. Nicméně vzhledem k současné epidemiologické situaci se nakonec přistoupilo k tomuto novému a zajímavému formátu virtuální přednášky s ukázkou některých obrázků i básní dětí, kterou sledovali živě studenti i profesoři. Všichni zájemci si pak mohou poslechnout toto povídání ze záznamu zde.

Paní Eliska Krausová, Nicole Steiner a Ana Ilonka Pinzón pohovořily o výstavě čtyřiceti kopií obrázků, které nakreslily židovské děti uzavřené v koncentračním táboře v Terezíně. Přiblížily i celou situaci v době, kdy tyto speciální umělecké výtvory vznikly, tedy dobu druhé světové války, kdy se nacisté pokoušeli vyhladit židovské obyvatelstvo. Na obrázcích se pak vyskytují vždy tři data, přičemž první odpovídá datu narození dítěte, druhé jeho příchodu do tábora v Terezíně a třetí jeho transportu do vyhlazovacího tábora. I když není známo datum úmrtí těchto dětí, přežilo jich jen pár. Celkově se odhaduje, že Terezínem prošlo na 15 tisíc dětí, ale z tábora se jich vrátilo jen okolo 100.

Jak vysvětlují představitelky Asochecy, některé obrázky zachycují život dětí na území okupovaném nacisty nebo přímo v terezínském táboře. Ukazují, že lidé v tomto táboře neměli zajištěné ani základní podmínky pro důstojný život, neměli soukromí, trpěli hladem, nedostatkem hygieny i léků. I přesto se dospělým lidem v táboře podařilo organizovat relativně bohatý kulturní život a nějakým způsobem i napůl tajně pokračovat ve vzdělávání svých dětí. Právě umění přitom umožňovalo zachovat si jistou důstojnost a duševní zdraví. Děti mohly prostřednictvím obrázků a básní  vyjádřit své emoce, ale také vzpomínky či fantazie, své touhy a naději, že se jednoho dne vrátí ke svému původnímu životu. Hlavní učitelkou dětí byla žena jménem Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944), která zemřela v táboře v Osvětimi. Díky odvaze učitelů se podařilo zachránit na 4 tisíce obrázků a stovky básní.

Děti tak svými výtvory porazily zapomnění, které způsobuje smrt. Prezentace výstavy pak končí těmi nejpozitivnějšími obrázky, obrázky, které jsou veselé, plné života a naděje, že žádný okamžik netrvá navěky a vše se v dobré obrátí. Podle reakcí studentů, kteří sledovali přednášku, celá tato historie a výstava vzbudily zájem a pozitivní ohlasy. Řada studentů napsala přes chat komentáře, ve kterých vyzdvihla úlohu umění a kultury v těžkých časech. Někteří chtěli znát i další podrobnosti o osudu židovských rodin, ale také o samotné výstavě. Kompletní katalog výstavy pak můžete nalézt zde.

Vzdělávací programy pro krajany v roce 2020

Stejně jako v předchozích letech, i pro letošní rok se v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, schváleného na roky 2016 – 2020, nabízí několik forem krajanského vzdělávacího programu, zaměřeného především na výuku českého jazyka a literatury v zahraničí.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až únor 2021) do 15. března 2020;
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až červen 2021) do 15. března 2020;
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2020/2021 (únor 2021 až červen 2021) do 15. srpna 2020.

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba předat Velvyslanectví ČR v Kolumbii nejpozději do 10 dnů po termínu pro zadání přihlášek do elektronického systému (viz výše). Vybraní stipendisté obdrží Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.
Podrobné informace naleznete na: www.dzs.cz.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Poděbradech

Termín kurzu: 17. července až 14. srpna 2020
Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin, na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2020.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba odevzdat na Velvyslanectví ČR v Bogotě do 25. března 2020.
Vybraným kandidátům bude doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky, rovněž existuje možnost zúčastnit se kurzu jako samoplátce.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 24. srpna až 4. září 2020
Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2020.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba doručit na Velvyslanectví ČR v Bogotě nejpozději do 25. března 2020.
Vybraní kandidáti obdrží potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Bogotě. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.

Svátek literatury i myšlení, je tady Hay Festival

Nabitý kulturní program počátku roku ve městě Kartagena vyvrcholí na konci měsíce ledna oblíbeným Hay festivalem. Již 15. ročník kolumbijské verze této jedinečné události, považované za nejvýznamnější platformu světového myšlení, se odehraje ve dnech 30. ledna až 2. února.

V letošním roce se debaty a diskuze z velké části zaměří na několik nosných témat, konkrétně na otázky související s klimatickou krizí, vědou, politikou i genderovými rozdíly. Návštěvníci se mohou těšit na řadu výjimečných osobností z různých koutů světa i z hostitelské Kolumbie. Zahajovací debaty se ujme známá španělská herečka Maribel Verdú, která pohovoří s ředitelem deníku El Tiempo, Robertem Pombem. Dalším speciálním čestným hostem bude Dilma Rousseff, která podebatuje s editorem periodika El País Américas, Javierem Morenem, o tom, co se v současnosti děje s levicí v Latinské Americe, ale i obecně ve světě a o výzvách, kterým levicová hnutí čelí. Bývalá brazilská prezidentka má za sebou dlouhou politickou kariéru, ale také mnoho zkušeností jako aktivistka, i proto je její přítomnost na festivalu příjemným překvapením.

V souvislosti s tématem životního prostředí vystoupí kolumbijsko-kanadský antropolog a etnobotanik Wade Davis, který bude mluvit o své rozšířené knize Řeka: zkoumání a objevy v amazónském pralese, Američan David Wallace-Wells pak o svém díle Nehostinná planeta: Život po oteplení. Ze spojených států přijede také vědecká propagátorka Jennifer Ackerman, která se podělí o výsledky svého výzkumu o překvapivé inteligenci ptactva.

Věděcký ředitel Alexander Antonelli z Británie se zaměří na problémy současného světa, které mohou být vyřešeny, pokud se podíváme na rostliny a jejich vlastnosti. Milovníci vědy se mohou těšit na přednášku uznávaného vědce Christopha Galfarda o postavě Einsteina a vědeckého propagátora Philipa Balla o tom, Jak pěstovat lidskou bytost, kde přiblíží svou práci, kterou založil na pokusu se svou vlastní kůží. Ve spolupráci s britskou Výzkumnou radou přírodního prostředí představí pořadatelé Hay Festivalu program Trans.MISSION II, iniciativu, která se snaží propojit osobnosti světa kultury a vědy. Místní kolumbijští komunitní lídři pak informují návštěvníky o tom, jak brání a chrání svá území.

V rámci genderových debat se představí kanadská spisovatelka a literární kritička Margaret Atwood, která má za sebou dlouhou literární dráhu, její knihy čtou milióny osob po celém světě a nedávno získala ocenění Booker Prize. Podle ředitelky festivalu, Cristiny Fuentes La Roche, patří totiž k dalším velkým výzvám tohoto století hledání rovnosti mezi pohlavími. Proto i mezi pozvanými hosty jsou v rovném počtu zastoupeni jak muži tak ženy.

Na seznamu jedinečných hostů figuruje dále také kubánský literát Leonardo Padura, s novou edicí své knihy Obličeje salsy, série profilů nejlepších skladatelů a interpretů tohoto hudebního žánru. Jedna z nejlepších mladých latinskoamerických spisovatelek, Mexičanka Valeria Luiselli, přiblíží své zkušenosti při obraně středoamerických dětí migrantů před soudem Spojených států. Festival vyvrcholí debatou o folklóru kolumbijských východních nížin a zejména koncertem hudby tohoto regionu.

Hay festival byl původně zaměřen hlavně na literaturu, ale postupem času se proměnil v platformu k diskuzím o významných tématech hýbajících světem. V dnešním polarizovaném světě, kde narůstají extremismy, falešné zprávy a populismus, si festival klade za cíl chránit a podpořit kulturu, která nás nutí přemýšlet, rozšiřovat si obzory a zpochybňovat svět. Proto se snaží vytvářet prostor pro debaty, výměnu myšlenek, iniciovat kritické myšlení, ale také oslavit to nejlepší z literatury a současných myšlenkových proudů.

Zároveň klade akce od svého vzniku důraz na to, aby nebyla považovaná širokou veřejností za nějakou elitní akci, ale aby byla vnímána jako přístupná pro všechny. Od počátku tak probíhají doprovodné akce a debaty v místních čtvrtích, včetně aktivit pro děti a mládež, které se často konají i v průběhu roku. Některé debaty a zprávy jsou sdíleny na webu v podobě nahrávek, podcastů či streamingových videí.

Hay festival se v Kartageně poprvé konal v roce 2006 a díky enormnímu pozitivnímu ohlasu široké veřejnosti se přesunul také do dalších městeček i celého kraje Bolívar. Probíhá i v kraji Antioquia, konkrétně v městečku Jericó začíná 24. ledna a v Medelínu od 29. ledna.

Celý program a další podrobnosti můžete nalézt na stránkách festivalu: hayfestival.com.

Další zdroje: RevistaArcadia.com, ElTiempo.com, Semana.com. Foto 1, foto 2, foto 3.

Nový český slovník americké španělštiny

Nedávno vydal uznávaný profesor Univerzity Palackého v Olomouci, pan Jiří Černý, obrovský česko-španělský slovník amerikanismů. Jedná se celkem o tři svazky, které mají více než tisíc stran a zabraly autorovi celých dvacet let usilovné a téměř exkluzivní práce. Jak říká sám lingvista Černý, slovník je výsledkem vztahů, které vytvořil s dalšími profesory, kolegy a žáky při různých příležitostech a to v době, kdy trávit čas s lidmi z Latinské Ameriky nebylo vůbec jednoduché.

První myšlenka na vytvoření slovníku proběhla Černému hlavou už v době jeho studií španělštiny v 50. letech minulého století, protože jeho profesor byl původem Brazilec a tak mluvil brazilskou portugalštinou a americkou španělštinou. Černého celá oblast Latinské Ameriky velmi zaujala, ale v té době nevěřil tomu, že by mohl někdy cestovat nebo navázat hlubší styky s cizinci z daného regionu. Nicméně po studiích v roce 1959 začal pracovat jako profesor češtiny v Mariánských Lázních, kde vyučoval právě kurz češtiny pro cizince. Mezi žáky měl i Mexičana, Kubánce, dva Bolivijce a tři Brazilce. O více než deset let později měl navíc příležitost odjet studovat nejdřív do Portugalska a poté do španělského Madridu, kde bydlel v rezidenci společně se skupinou Latinoameričanů z Mexika, Kolumbie nebo Kuby.

A následně pak na konci 90. let začal český lingvista připravovat slovník a to ve třech fázích. První byla spíš mechanická, ale zároveň zabrala spoustu času, protože bylo potřeba shromáždit několik slovníků, které by sloužily jako odrazový můstek. Mezi nimi byl například slovník mexických výrazů, kolumbijských výrazů, slovník věnovaný slangu či formám slov typickým pro určité latinskoamerické země. Nakonec se studenty, kteří s ním spolupracovali na tomto projektu, dali dohromady celkem 34 různých slovníků. V druhé fázi tým přiřadil každému slovu český ekvivalent. Třetí fáze pak byla vůbec nejobtížnější, protože bylo potřeba porovnat celý materiál a vysvětlit různé významy stejného slova dle jednotlivých zemí. To byl případ třeba slova chiva, které v Argentině může znamenat vousy, na Kubě bicykl a v Kolumbii specifický typ autobusu.

Proto mezi hlavními výhodami nového slovníku sám jeho autor vidí například fakt, že ušetří práci překladatelům, protože nabízí klidně i patnáct až dvacet možných českých definic k jednotlivým výrazům. Zároveň může slovník dobře posloužit i Čechům, kteří španělštinu moc neznají, protože obsahuje spoustu užitečných informací o fauně, flóře, indiánských komunitách, ale také o způsobu života, astronomii či mytologii kontinentu, tedy o věcech, které je obtížné dohledat v jiných zdrojích.

Co se týká vztahu profesora Černého k Latinské Americe, vyzdvihuje především zajímavou historii regionu, její přírodní krásy a specifickou a přátelskou atmosféru, díky níž se Češi, kteří do regionu cestují či tam žijí, mohou cítit jako doma. Černý pak považuje za amerikanismy nejen výrazy a fráze, které nejsou známy ve Španělsku, ale také všechny výrazy a fráze, které vznikly přímo na americkém kontinentu. I přesto, že španělština není nejrozšířenějším či nejoblíbenějším zahraničním jazykem v České republice (momentáně je to angličtina a někteří tvrdí, že by nebylo špatné připravit se ani na čínštinu), zájem Čechů o tento jazyk dlouhodobě roste, narozdíl od jiných jazyků jako je třeba francouzština.

Nedávno vydaný slovník hned obdržel významné ocenění, konkrétně cenu roku 2019 za nejlepší slovník vydaný v České republice či na Slovensku, kterou každoročně uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP). Sám profesor Černý navíc právě vydal i knihu svých vzpomínek s názvem Jak šel život.

Zdroj (upraveno z): Radio.cz/es (Juan Pablo Bertazza).

Medellín na básnické vlně

Konec června a začátek července patří v Medellínu všem milovníkům poezie. Již po 29. se zde, tentokrát ve dnech 29. června až 6. července, koná mezinárodní festival, který přiblíží básnickou tvorbu umělců z různých koutů světa. Letošní motto je také poetické: Ze srdce komunit, za mír a svrchovanost národů, a jako každým rokem chce všechny návštěvníky přimět k reflexi a dialogu. Právě mír a svrchovanost národů má v letošním roce ještě větší symbolický význam, protože Kolumbie oslavuje dvousté výročí “nezávislosti”. Festival tak vyzývá k jednotě a k vytvoření speciální spirituální atmosféry, která povede k transformaci kultury poničené násilím a ke skvétajícímu životu.

Právem je tak festival považován za jednu z nejdůležitějších akcí svého druhu v Latinské Americe, hostitelský Medellín pak za jedno z hlavních kulturních center kontinentu. Od roku 2009 figuruje akce na seznamu národního kulturního dědictví.

V průběhu festivalu se návštěvníci mohou těšit na 120 různých akcí, probíhajících za účasti 80 básníků a dalších hostů pocházejících z 35 různých zemí pěti kontinentů. Připravena jsou veřejná předčítání básnické tvorby, ale také kurzy, workshopy, diskusní panely a konference, přístupné pro širokou veřejnost. Ulice, parky, ale i sály ve městě věčného jara, jak se Medellínu často přezdívá, se tak promění v jeviště pro básníky i autory různých expresivních stylů, generací i částí světa, kteří prostřednictvím ukázek svých literárních děl sdílí s publikem své myšlenky.

Na programu figuruje několik tématicky zaměřených kategorií. V první řadě se připomene dvousté výročí od narození známého amerického básníka, esejisty, novináře i humanisty, Walta Whitmana. Další kategorie se zaměří na poezii, myšlení a vzpomínky spojené s válkou a mírem, protože právě poezie a díla básníků přináší důležitá svědectví o stopách, které válka zanechala v lidstvu. Další tématické bloky směřují k zamyšlení se nad tělem jako základním územím, nad poezií a lidskými právy nebo nad poezií vesmíru.

V Medellínu se představí řada zajímavých hostů, mezi nimi i Ahmed Al Mulla (Saudská Arábie), José Muchnik (Argentina), Maribel Mora (národ Mapuche, Čile), Shen Haobo či Li Suo z Číny, Leonardo Boff (Brasil), Lucila Lema (národ kečua, Ekvádor), Tyehimba Jess (USA), Philippe Tancelin (Francie) i řada kolumbijských zástupců jako Felipe García Quintero, Gloria Posada, Henry Alexander Gómez či Wiliam Jiménez. Svou účast potvrdili také laureáti Alternativní Nobelovy ceny Raúl Montenegro a Iván Velásquez, ruský kosmonaut Alexander Lazutkin či kolumbijský umělec Eduardo Esparza.

Samotný festival má své kořeny v 80. letech 20. století, kdy se začala viditelně rozvíjet místní literární scéna a vzniklo i několik časopisů zdůrazňujících literární identitu regionu i misi tamějších básníků. První ročník festivalu se pak konal za účasti 16 kolumbijských básníků v roce 1991, tedy v době, kdy měl Medellín pověst nejnebezpečnějšího města světa kvůli aktivitě drogového kartelu Pabla Escobara.

Jednodenní lokální akce se v průběhu let rozrostla v celý týden věnovaný umění za účasti významných osobností celého světa. V roce 2006 dokonce festival obdržel alternativní Nobelovu cenu míru za schopnost čelit násilí slovem, konkrétně za odvahu a naději v beznadějných časech. Tématická zaměření jednotlivých ročníků napovídají, že festival dodnes zůstává důležitou platformou k protestům proti válce a sociální nespravedlnosti.

Festival zároveň tvoří nedílnou součást Světového poetického hnutí (WPM), založeného právě v Medellínu v roce 2011. Toto hnutí letos v únoru uspořádalo globální kampaň nazvanou Za svět bez zdí, která mobilizovala básníky z více než 150 zemí světa, kteří sdíleli svůj hlas prostřednictvím svých básní a děl ve 420 různých městech. Tento enormní ohlas, který celá akce měla, za svět bez řetězů, bez zdí neshod mezi národy, bez neviditelných zdí, které prohlubují sociální nedůvěru, dokazuje význam poezie, která prochází světovou revolucí.

Podrobné informace a kompletní program naleznete na oficiální stránce festivalu: festivaldepoesiademedellin.org. Další zdroje: Foto 1, foto 2, foto 3.

Kolumbijský spisovatel Luis Fayad na knižním veletrhu Svět knihy 2019

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha si jako čestného hosta jubilejního 25. ročníku vybral Latinskou Ameriku. Od 9. do 12. května 2019 tak na výstavišti v Holešovicích přiblíží českým čtenářům zevrubně pestrost literárního regionu prostřednictím besed s tamními spisovateli a dalšími zástupci literárního světa.

Do Prahy při té příležitosti zavítá řada latinskoamerických autorů. Největší hvězdou bude bezesporu génius hovořící mnoha literárními hlasy, nobelista Mario Vargas Llosa z Peru, žijící ve Španělsku. Do Česka přijede poprvé právě na pozvání Světa knihy Praha.

Osobně svou tvorbu představí mimo jiné i kolumbijský literát Luis Fayad a to konkrétně v těchto dnech:

9. 5. v 16.00 hod – Literární sál
Setkání s Luisem Fayadem, význačným představitelem kolumbijské prózy, který poprvé představí svou práci pražskému publiku. Exkluzivní ukázky z autorova díla přečte překladatel a zároveň moderátor pořadu Jan Hloušek.

10. 5. v 14.00 hod – Velký sál
Zdi v našich hlavách: Veřejnou debatu o Latinské Americe dnes téměř bezvýhradně ovládá Trumpova zeď. Hranice ale nejsou jen fyzické a existují i v našich hlavách. Jaká je pozice latinskoamerických autorů žijících v zahraničí – na opačné straně hranice? Účinkují Álvaro Enrigue, David Unger a Luis Fayad. Moderátor: David Llorente.

10. 5. v 15.00 hod – S201
Autogramiáda Luise Fayada, Álvara Enrigueho a Davida Ungera (autoři budou podepisovat své knihy).

Vedoucí představitel současné kolumbijské literární scény, romanopisec a básník se narodil v roce 1945 v Bogotě. Luis Fayad vystudoval sociologii na Kolumbijské státní univerzitě. Od roku 1975 žil v Paříži, Stockholmu, Barceloně a na Kanárských ostrovech. V roce 1986 získal stipendium v Berlíně, kde se usadil natrvalo. Pracuje jako novinář a spisovatel, přednáší na univerzitách a  v  kulturních centrech v Německu a po celé Evropě. Luis Fayad také často navštěvuje rodnou Kolumbii a  účastní se tamního kulturního života. Pořádá autorská čtení a  jiná vystoupení na univerzitách a  středních školách, v knihovnách, kulturních centrech, na knižních trzích a v knihkupectvích. Vydal několik románů a souborů povídek: Los parientes de Ester (1978), Compañeros de viaje (1991), La caída de los puntos cardinales (2000), Testamento de un hombre de negocios (2004), Regresos (2014). Samostatné povídky: Los sonidos del fuego (1968), Olor de lluvia (1974), Una lección de la vida (1984), La carta del futuro (1993), El regreso de los ecos (1993), Un espejo después (1995). Luis Fayad žije v Berlíně.

 

Na seznamu hostů figuruje také původem argentinský prozaik Rodrigo Fresán, Mexičan Álvaro Enrigue (žijící momentálně v New Yorku), jeden z nejvýznačnějších žijících guatemalských autorů David Unger (také žijící v současné době v USA) či představitelka tzv. nové argentinské prózy Mariana Enríquezová.

Na poslední chvíli potvrdil účast také filmař a komiksový scénarista Alejandro Jodorowsky pocházející z Čile. Tyto i další významné latinskoamerické spisovatele a hosty mohou čtenáři poznat nejen při debatách, ale i prostřednictvím novým překladů jejich děl. Latinskoamerickou literaturu navíc doplní i poznávání tamní kultury díky řadě výstav, filmových projekcí, koncertů či prostřednictvím ochutnávek této exotické kuchyně.

Hlavní letošní téma veletrhu se věnuje Paměti a vzpomínkám. Na Svět knihy Praha přijíždí také německá spisovatelka Herta Müllerová, návštěvníci tak mají jedinečnou možnost setkat se dokonce se dvěma nositeli Nobelovy ceny za literatura najednou. Ostatně oba současně se českému publiku představí večer 11. 5. v kině Lucerna, kde podebatují o významu literatury pro hlas svobody i politický boj. Celkem se zájemci mohou těšit na 685 programů, 769 účinkujících z 38 zemí a regionů světa a 17 výstav.

Více informací a kompletní program naleznete na stránkách veletrhu: sk2019.svetknihy.cz.

Další zdroje: Irozhlas.cz. Foto 1, foto 2, foto 3.

Mezinárodní konference ve městě Barranquilla o pádu Berlínské zdi a transformaci Evropy

Ve středu 20. března a ve čtvrtek 21. března se ve městě Barranquilla uskuteční zajímavá konference nazvaná 1989-2019: Pád zdi a transformace kontinentu. Akce proběhne na univerzitě Universidad del Norte a koná se pod záštitou několika institutcí včetně Goetheho institutu, německého velvyslanectví v Bogotě a instituce Hienrich Boll Stiftung Bogotá. Během dvou dnů domácí i zahraniční hosté přiblíží všem zájemcům témata spojená s pádem Berlínské zdi a kolapsem socialismu ve východní Evropě, s dlouhodobými důsledky těchto událostí a s politicko-společenskou bilancí po 30 letech. Studenti se budou moci zúčastnit speciálního workshopu, který je věnovaný otázce: Jak se vypořádat s konfliktní minulostí?

Aktivity pro krajany v roce 2019

Velvyslanectví České republiky v Bogotě zveřejnilo odkazy na zajímavé události připravené v rámci roku 2019 pro krajany žijící v různých zemích světa. Řada aktivit a událostí bude v tomto roce spojená s připomínkou 30. výročí Sametové revoluce.

Mezi priority zvláštního zmocněnce pro krajany pak patří zejména podpora výuky českého jazyka v zahraničí. Ve dnech 29. 7. – 2. 8. 2019 se uskuteční tradiční Týden češtiny ve světě pořádaný Spolkem Česká škola bez hranic ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí. Bližší informace ohledně doprovodných akcí – seminářů či kurzů pro vyučující – budou dostupné na webové stránce zde.

Na stejné webové stránce naleznete i podrobné informace a přihlášky pro letní tábor s výukou českého jazyka pro děti krajanů, který se letos koná ve dnech 27. července až 3. srpna.

Dům zahraniční spolupráce nabízí jak informace o českém vysokém školství pro zahraniční studenty na samostatné webové stránce, tak i komunikační platformu pro zájemce o sdílení informací v podobě elektronického časopisu Krajiny čestiny (bližší informace na webové stránce www.dzs.cz).

Celý letošní rok bude ve znamení oslav 30. výročí Sametové revoluce. Ministerstvo zahraničních věcí připravuje také akce k 20. výročí vstupu České republiky do NATO a 15. výročí vstupu do EU. Zásadním informačním kanálem je vysílání Radio Praha (www.radio.cz), které kromě na míru vyrobených pořadů pro Čechy žijící v zahraničí provozuje i webovou stránku www.krajane.net.

Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí, zřízená v roce 2017, zpřístupnila v červnu minulého roku novou informační databázi “Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí”, která má velmi příznivé ohlasy. Naleznete ji na stránkách www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz.

Zdroj: www.mzv.cz/bogota. Foto 1, foto 2.