krajané

Poslechněte si povídání o výstavě obrázků dětí z Terezína na kanálu Desafío Online

Představitelky Asochecy společně s paní velvyslankyní České republiky v Kolumbii přijaly pozvání Tea Sáncheze do pořadu Llegó La Hora (Nastal čas) vysílací stanice Desafío Online, aby posluchačům přiblížily výstavu Vždy budu žít.

Po úvodním slovu paní velvyslankyně Kateřiny Lukešové, paní Eliška Krausová, ředitelka Asochecy, představila Asociaci česko-kolumbijského přátelství a také výstavu obrázků židovských dětí, které byly v průběhu nacistické okupace vězněny v koncentračním táboře v Terezíně. Společně s kolegyněmi z Asochecy, paní Nicole Steiner a paní Anou Ilonkou Pinzón, pohovořily o kontextu té doby, o Terezíně, a na základě konkrétních obrázků a básniček ukázaly, jaký byl v dětských očích život na okupovaném území i v samotném táboře, jak se navzdory těžkým podmínkám rozvíjel kulturní život a jak děti umělecky vyjádřily své vzpomínky, fantazie, ale také naději.

Právě básní Naděje uzavřela paní Eliška přibližně půl hodinovou prezentaci a zdůraznila, že výstava je dostupná pro všechny instituce, školy a organizace, které by o ni měly zájem. V současné době pandemie navíc výstava získala nový rozměr, protože demonstruje, jak je možné vzdorovat těžkým životním okamžikům. Prostor byl vyhrazen i pro otázky, které se zaměřily, mimo jiné, na to, zda měly děti v koncentračním táboře nějaké speciální zacházení, jak se celá výstava dostala až do Kolumbie a jak byla přijata kolumbijskými dětmi v různých částech země. Celé povídání zakončilo zamyšlení se nad hlavní výzvou pro příští generace, aby se podobná historie již neopakovala.

O životě ojedinělé krajanky v Kolumbii – Epimoni-AC Podcast

Nedávno byl na stránce podcastu Epimoni-AC zveřejněn poutavý a zábavný rozhovor s paní Eliškou Krausovou. Se svolením zakladatelky projektu, paní Aleny Cicákové, přinášíme celé znění tohoto příjemného povídání.

Inspirací pro tento typ podcastů byl pro paní Alenu její dlouhodobý pobyt v zahraničí a vědomí, že krajané reprezentují rodnou zem, mají tendenci si v cizí zemi pomáhat a motivovat jeden druhého. Na svých cestách navíc potkala řadu zajímavých krajanských osobností, jejichž životní příběhy si zaslouží, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí. Rozhodla se proto skrze příběhy výjimečných krajanů připomenout jejich neobyčejnost v obyčejnosti, odvahu, sílu, nadšení, vytrvalost, houževnatost i hloubku charakteru, jejich schopnost poukazovat mimo rodný kraj spíše na možnosti než překážky. Samotný výraz Epimoni pochází z řečtiny a reprezentuje tyto vlastností spojené i s vytrvalostí až tvrdohlavostí, které jsou často zapotřebí právě při nových životních začátcích mimo rodnou vlast.

K těmto inspirativním osobnostem bezpochyby patří i paní Eliška Krausová. Jak dodává paní Alena, při vycestování do zahraničí v době před internetem a ještě k tomu z československé společnosti uzavřené zapáleným komunismem musely být rozdíly mezi představami a realitou obrovské. Když Eliška v červnu 1968 odletěla do Kolumbie studovat, nepředpokládala, že se dalších 15 let domů nepodívá.

Ve velmi humorném nádechu Eliška vypráví o své životní a profesní cestě v Kolumbii, kde po letech založila krajanskou společnost Asocheca, která propojuje Česko a Kolumbii. Za zásluhy v této oblasti jí bylo v roce 2014 uděleno státní vyznamenání Gratias Agit. Mimo jiné, asociace už několik let organizuje výstavy obrázků malovaných dětmi v koncentračním táboře v Terezíně.

V rozhovoru se například dozvíte, proč se Eliška do Kolumbie vůbec vydala a jak se tam adaptovala, proč se rozhodla po desítkách let založit krajanský spolek, jaká byla a je krajanská komunita v Kolumbii a kam by investovala nejvíce peněz.

Zdroj: Epimoni-ac.com.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Jak informovalo Velvyslanectví České republiky v Kolumbii, prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Čeští občané pobývající dlouhodobě na území Kolumbie se mohou voleb zúčastnit na zastupitelském úřadu ČR v Bogotě (přesný termín bude upřesněn). Zájemci se musí předem zaregistrovat do zvláštního seznamu voličů, vedeného Velvyslanectvím ČR v Bogotě. Písemná žádost o zapsání do seznamu musí být úřadu doručena nejpozději 29. srpna 2021.

Čeští občané pobývající na území Kolumbie krátkodobě se mohou voleb zúčastnit za podmínky, že si nechají na místně příslušném obecním úřadě v ČR vystavit tzv. voličský průkaz. Ten pak předloží volební komisi spolu s platným dokladem o státním občanství ČR. Rovněž občané zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Bogotě mohou písemně (do 23. 9. 2021) nebo osobně (do 6. 10. 2021) požádat o vydání voličského průkazu, pokud chtějí volit v jiném místě.

Zdroj: Mzv.cz/bogota. Foto 1.

Časopis Host – rozhovor s paní Eliškou Krausovou

V lednovém čísle časopisu HOST si na stranách 78 až 81 můžete přečíst další zajímavý rozhovor s ředitelkou Asochecy, paní Eliškou Krausovou. Tentokrát si povídala s panem Radimem Kopáčem o svých dojmech z Kolumbie i Bogoty, vztahu k rodné zemi, ale také o Asochece a literatuře.

Strana 78 a strana 81.

Strana 79 a strana 80.

Vzdělávací programy pro krajany v roce 2021

Obdobně jako v loňském roce, i pro letošní rok se v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, schváleného na roky 2021 – 2025, nabízí několik forem krajanského vzdělávacího programu, zaměřeného především na výuku českého jazyka a literatury v zahraničí.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až únor 2022) do 15. března 2021;
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až červen 2022) do 15. března 2021;
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2021/2022 (únor 2022 až červen 2022) do 15. srpna 2021.

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba předat Velvyslanectví ČR v Kolumbii, v případě prvních dvou variant, nejpozději do 19. března 2021. Vybraní stipendisté obdrží Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování. Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium), respektive 9.500,- Kč (doktorské studium).  Výše příspěvku na dopravu do ČR činí pro mimoevropské účastníky 5.000,- Kč. Účastníci semestrálního pobytu musí akceptovat termíny studia a absolvovat celé studium včetně zkouškového období.

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 16. července až 13. srpna 2021
Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin, na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2021.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba odevzdat na Velvyslanectví ČR v Bogotě do 19. března 2021.
Vybraným kandidátům bude doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky. Rovněž existuje možnost zúčastnit se kurzu v kategorii “samoplátců”.

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 23. srpna až 3. září 2021
Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.
Termín pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz je do 15. března 2021.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca je třeba doručit na Velvyslanectví ČR v Bogotě nejpozději do 19. března 2021.
Vybraní kandidáti obdrží potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Podrobné informace k jednotlivým možnostem naleznete na: www.dzs.cz.

Upozornění: Vzhledem k současné epidemiologické situaci se mohou podmínky vstupu do České republiky i konání kurzů měnit.

Zdroj: Mzv.cz/bogota. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.

Masterclass Heleny Třeštíkové na stránkách Muzea moderního umění Medellínu

do 31. ledna mohou všichni milovníci sedmého umění ve virtuálním sále Muzea moderního umění Medellínu, známého pod zkratkou MAMM, shlédnout masterclass známé české dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Zároveň je ve stejném virtuálním prostoru k dispozici i výběr jejich filmů.

Jedná se o jednu z nejuznávanějších současných dokumentaristek, jejíž filmografie byla uvedena na řadě mezinárodních festivalů, včetně Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) 2011, na kterém byla označena za “antropoložku s chladnou krví válečného novináře“. Byla také čestným hostem na Festivalu IDFA 2018.

V této speciální lekci se dokumentaristka zaměřuje na mylníky, které ovlivnily její snímek Mallory z roku 2015. Hlavní hrdinkou je žena, dříve závislá na drogách, se kterou se život rozhodně nemazlil. Po porodu syna se ze všech sil snaží z drogové závislosti vymanit a nepřebývat dále na ulici.  Jak už to tak bývá, pomocná ruka, která ji dokázala vyvést z temných životních zákoutí, přišla z naprosto nečekaného směru. Jenže ani po dílčím vítězství, kterého Mallory dosáhla, není dobojováno. Hluboká rána, zanechaná v jejím životě drogami, nadále hnisá: těžká sociální situace, zvraty v partnerských vztazích i frustrující střety s úřady ji nejednou přivedou až zpět ke dnu. Příběh ženy, která se chce k temné minulosti otočit zády a nyní by ráda pomáhala těm, které zná nejlépe – lidem na okraji společnosti –, však ukazuje, že ani zdánlivě beznadějný osud nemusí mít konečnou uprostřed cesty.

Masterclass je pro zájemce přístupná zcela zdarma a to díky podpoře Velvyslanectví České republiky v Kolumbii. Trvá jednu hodinu a je nadabovaná do španělštiny. Přístupná je na následující webové stránce: www.elmamm.org.

Helena Třeštíková se narodila v Praze v roce 1949. V roce 1970, tedy v době tzv. normalizace, nastoupila na FAMU, kde úspěšně vystudovala obor režie dokumentárního filmu. Studium dokončila v roce 1975. V absolventském snímku nazvaném Zázrak se zaměřila na sledování jednoho páru předtím a poté, co se jim narodilo jejich první dítě. Od roku 1974 natočila více než padesát dokumentárních filmů nejrůznějších metráží většinou s tematikou mezilidských vztahů a různých sociálních problémů. Postupem času se specializovala na metodu tzv. „sběrného natáčení“ – sledování lidských osudů v delším časovém úseku. Stala se z ní filmová kronikářka společnosti, která ji obklopuje. Nenatáčí však její instituce ani hlavní představitele. Naopak si pečlivě vybírá anonymní a běžné občany společnosti, která přecházela ze socialismu do nové demokratické podoby.

Zdroje: ElMamm.org, Mzv.cz/bogota, Kviff.com. Foto 1, foto 2.

Pozvánka na online setkání k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu

Dne 27. ledna si svět připomene již 76. výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). V České republice je tento den od roku 2004 Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V roce 2005 byl pak 27. leden vyhlášen Mezinárodním dnem uctění památky obětí holocaustu Organizací spojených národů.

Jak informovalo Ministerstvo kultury České republiky, letos se uskuteční tři významné vzpomínkové akce v Praze, Terezíně a Jeruzalémě. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci však proběhnou v online prostoru a budou tak přístupné širšímu okruhu zájemců.

V 10 hodin dopoledne středoevropského času začne v Hlavním sále Senátu ČR slavnostní vzpomínkové setkání, přenášené v přímém přenosu zpravodajským kanálem ČT24.

Od 16 hodin středoevropského času (tedy od 9 hodin ráno kolumbijského času) je pak na programu česko-izraelské online setkání s názvem International Holocaust Memorial Day: Remembering, Perpetuating and Pursuing Justice, přenášené z Terezína a Jeruzaléma. Cílem setkání, které organizují izraelské Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo pro sociální rovnost a české Ministerstvo zahraničních věcí, je veřejná podpora přeživším holocaustu v době celosvětové pandemie. Účast přislíbil izraelský prezident Reuven Rivlin, ministr zahraničních věcí Gabi Ashkenazi a ministr pro sociální rovnost Itzik Shmuli. Za Českou republiku promluví prezident Miloš Zeman,  ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a zvláštní zmocněnec pro holocaust Robert Řehák.

S projevem vystoupí také přeživší holocaustu Dita Krausová, jejíž příběh se stal námětem knihy Osvětimská knihovnice, dále lídr většiny amerického Senátu Charles Schumer a místopředsedkyně Evropského parlamentu Nicola Beerová. Setkání bude vysíláno v anglickém jazyce na facebookovém profilu Ministerstva zahraničních věcí ČR. K přihlášení na akci slouží přiložená Pozvánka a odkaz pro registraci.

Od 18 hodin Židovské muzeum v Praze a Židovská obec v Praze pořádají slavnostní koncert ve Španělské synagoze. Zazní skladby Hanse Krásy, Josefa Myslivečka a Maurice Ravela v provedení Doležalova kvarteta. Součástí koncertu bude krátká virtuální prohlídka Španělské synagogy a její nové expozice. Koncert bude přenášen přes YouTube kanál Židovského muzea v Praze a odkaz bude k dispozici také na webových stránkách Židovského muzea a Židovské obce v Praze.

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR, Velvyslanectví ČR v Kolumbii. Foto 1, foto 2, foto 3.

Czech.global – projekt propojující české krajany ve světě

Jak se píše na stránce nové iniciativy nazvané Czech.global, v jednotě je síla. Za hranicemi České republiky přitom žije přes dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, odkud jste, odpoví, že jsou Češi nebo mají české kořeny. Jedná se o potomky prvních přistěhovalců, emigranty z doby komunismu, ale také vědce působící ve špičkových zahraničních institucích, studenty na zahraničních stážích nebo podnikatele, kteří se rozhodli uspět v cizině.

V různých zemích světa zároveň žije mnoho lidí, kteří Českou republiku navštívili jako turisté, v zemi pobývali či v ní pracovali a uchovali si k ní pozitivní a přátelský vztah. Nová platforma Czech.global by měla všechny tyto lidi propojit. Cílem projektu je tedy stmelit Čechy a přátele České republiky všude na světě tak, aby o sobě vzájemně věděli, pomáhali si, Česko s nimi neztratilo kontakt a oni zároveň posílili své pouto s vlastí.

Na webových stránkách Czech.global naleznete různé články, odkazy, informace o událostech po celém světě a zajímavosti spjaté s Českou republikou. V členské části (czech.members) se můžete zaregistrovat a získat tak přístup k exkluzivnímu obsahu, včetně možnosti spojit se s dalšími členy české komunity, získat spřízněné duše či partnery do vašich projektů a být v centru dění.

Rozhovor s paní Eliškou Krausovou v časopise Marie Claire

Hrášková princezna z Kolumbie, takový je podtitulek zajímavého rozhovoru s ředitelkou Asochecy, paní Eliškou Krausovou, publikovaný v čísle prosinec 2020 – leden 2021 časopisu Marie Claire. Odpovědi paní Krausové na otázky Vladimíra Kroce naleznete na stranách 70 až 73.

Více informací naleznete na webové stránce časopisu Marie Claire: www.marieclaire.cz.

Asocheca přeje všem krásné Vánoce

Koledami jak v českém, tak španělském a anglickém jazyce Vám Asocheca přeje příjemné vánoční svátky a jen to nejlepší do nového roku 2021.

Video vzniklo v rámci výzvy, kterou podpořil zmocněnec pro krajany pan Jiří Krátký a bylo zveřejněno také na facebookové stránce platformy Krajane.net zde. Z kolumbijské Bogoty se ke zpívajícím krajanům přidala rodina Pinzon Kutilova. Do unikátní vánoční cesty kolem světa za doprovodu českých koled se zapojily také jiné krajanské spolky a české školy například z Londýna, Paříže, Bruselu, Sydney či San Franciska. Podrobnější informace naleznete na stránce: cesky.radio.cz.