krajané

Nový velvyslanec Ceské republiky v Kolumbii

Vladimír Eisenbruk je novým velvyslancem ?eské republiky v Kolumbii. Dne 2. února 2024 p?edal nám?stkovi kolumbijského ministra zahrani?ních v?cí Franciscu Coyovi kopie pov??ovacích listin. Tento slavnostní akt se odehrál v Paláci sv. Karla (Palacio de San Carlos) v Bogot?.

P?i této p?íležitosti diskutovali o d?ležitých záležitostech, v?etn? znovuotev?ení kolumbijského velvyslanectví v Praze, kybernetické bezpe?nosti, expertize v oblasti hasi?ských technologií a kulturních akcích.

Vladimír EISENBRUK

Datum narození:                 24. ledna, 1962

Místo narození:                   Zlín, ?eská republika

Rodinný stav:                       Rozvedený

Jazyky:                                  Špan?lština, Portugalština, Angli?tina

Vzd?lání:

09/1983 – 06/1988            Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Pracovní zkušenosti:
06/1994 – 09/1995 Ministerstvo zahrani?ních v?cí ?eské republiky, odbor Latinské Ameriky, Praha
09/1995 – 02/2000 Generální konzul ?eské republiky v Rio de Janeiro, Brazílie
02/2002 – 09/2002 Zástupce ?editele Odboru amerických stát? a vedoucí odd?lení Severní Ameriky, MZV, Praha
09/2002 – 01/2005 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v San José, Kostarika, s p?iakreditací pro Panamu, Nikaraguu, Honduras, Salvador a Belize
01/2005 – 09/2007 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Mexiku, s p?iakreditací pro Guatemalu
03/2008 – 12/2010 Vládní zmocn?nec pro krajanské záležitosti, MZV, Praha
01/2011 – 09/2015 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Lim?, Peru, s p?iakreditací pro Kolumbii, Bolívii a Ekvádor
09/2015 – 09/2016 Ministerstvo zahrani?ních v?cí ?eské republiky, Odbor amerických stát?
09/2016 – 08/2020 Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Havan?, Kuba, s p?iakreditací pro Bahamy, Dominikánskou republiku, Haiti, Barbados, Dominikánské spole?enství, Granadu, Svatou Lucii, Svatého Kryštofa a Nevis, Svatého Vincenta a Grenadiny, Trinidad and Tobago
08/2020 – 01/2024 Poradce, Diplomatická akademie, MZV, Praha
01/2024 – Mimo?ádný a zplnomocn?ný velvyslanec ?R v Bogot?, Kolumbie, s p?iakreditací pro Venezuelu, Panamu, Kostariku, Barbados, Dominikánské spole?enství, Granadu, Svatou Lucii, Svatého Kryštofa a Nevis, Svatého Vincenta a Grenadiny, Trinidad and Tobago

Zdroj: Velvyslanectví ?R v Bogot?. Foto: Ministerstvo zahrani?ních v?cí Kolumbie.

První ?íslo ?asopisu Krajánek v roce 2024

S radostí Vám p?edstavujeme lednové ?íslo ?asopisu Krajánek, který vychází již jednáctým rokem. ?asopis Krajánek je m?sí?ník ur?ený zejména multilingvním d?tem v?kové kategorie 5 – 12 let žijícím v zahrani?í. Je primárn? p?izp?sobený specifik?m multilingvních d?tí, které jsou vystaveny ?eštin? v omezené mí?e v rámci ?eských komunit ?i smíšených rodin v zahrani?í. Každý m?síc nabízí neot?elá témata a snaží se osv?žit rubriku novými nápady. ?asopis vydává spolek Krajánek ve sv?t?, z.s. a dobrovolnicky se na jeho tvorb? podílejí krajané z 21 zemí po celém sv?t?.

První ?íslo roku 2024 zve ?tená?e do sv?ta um?lé inteligence a na návšt?vu do Nizozemska. Hned na druhé stránce ?asopisu sídlí moudrý havran Rudolf, který poslední ?ty?i roky p?edstavoval ?eská p?ísloví a po?ekadla, ?eskou kuchyni a ve dvouletém cyklu výjime?né stavby ze zemí, které drží nad jednotlivými ?ísly Krajánka patronát. Rudolfova p?ísloví a po?ekadla si m?žete z webové stránky vytisknout jako nást?nný kalendá? pro rok 2024. Také letos se bude Rudolf držet tzv. patronát? a p?edstaví ?tená??m hudební skladatelky.

Obzory, nebo lépe rozhledy a výhledy otev?e zájemc?m i nové zam??ení rubriky Putování ?eskou krajinou. ?eská republika má mnoho malebných a historicky významných lokalit, které jsou oblíbené mezi turisty a nabízejí impozantní výhledy na krajinu. Více než 400 z takových míst „okupují“ mnohdy architektonicky atraktivní rozhledny a v?že a t?m se od tohoto ?ísla za?íná ?asopis v?novat.

D?ti se mohou zapojit do výzvy na nakreslení obrázku pomocí um?lé inteligence, kterou najdou na dvoustran? 20 – 21. Na vylosované um?lce ?eká odm?na. V nové rubrice ?tení s porozum?ním si pak m?žete prov??it vaši ?tená?skou pozornost. Aktivní porozum?ní a interpretace psaného textu je totiž klí?ovou dovedností v mnoha oblastech života, pomáhá lépe porozum?t informacím, zlepšuje komunika?ní dovednosti a podporuje celkový rozvoj intelektu.

?asopis je po jednoduché registraci zdarma ke stažení na následující webové stránce: https://www.krajanekvesvete.cz/ctenarska-sekce/

Všechna ?ísla si m?žete prohlédnout a to i bez registrace zde: https://www.krajanekvesvete.cz/flipbook-archiv/

?eský film na kolumbijském Festivalu evropského filmu NA VÝCHOD

Mezinárodní filmový festival NA VÝCHOD p?edstavuje nezávislou kinematografickou tvorbu z celého sv?ta se zvláštním d?razem na st?ední a východní Evropu. Letošní ro?ník festivalu se uskute?ní v Medellínu (Antioquia) od 15. do 19. listopadu a v Bogot? od 22. do 26. listopadu.

Sou?ástí festivalového programu je i ?eský film Art Talent Show (2022).

Jak se hodnotí um?lecký talent? A jakou roli m?že hrát um?ní v dnešním sv?t?? Adéla Komrzý a Tomáš Bojar se rozhodli nato?it talentové zkoušky ve t?ech ateliérech Akademie výtvarných um?ní v Praze. Vznikl tak dokument, který vyvolává více otázek než odpov?dí a zárove? je portrétem sou?asných um?leckých institucí a jejich rozpor?.

Zájemci mohou film shlédnout v následujících dnech a m?stech:

?tvrtek 16 listopadu v 18:30 hod v Cinemateca de los Caribes (Barranquilla).
Pátek 17. listopadu v 18:30 hod v MAMM (Medellín).
?tvrtek 23. listopadu v 17:30 hod v Cinemateca de Bogotá (Bogotá).

Foto: ElMamm.org.

Virtuální veletrh Study in Czechia 2023

Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR srdečně zve všechny zahraniční zájemce o studium v České republice k účasti na Virtuálním veletrhu Study in Czechia 2023. Online setkání se zástupci 23 českých vysokých škol proběhne dne 9. listopadu od 9:00 do 13:00 hod kolumbijského času. Účast je zdarma.

Odkaz na registraci:
https://studyincz.online/

Oslava státního svátku 28. ?í­jna v Kolumbii 2023

Velvyslanectví České republiky v Bogotě uspořádalo slavnostní recepci při příležitosti oslavy státního svátku 28. října, tj. založení Československa jako nezávislého státu v roce 1918. Akce se konala v pátek 27. října 2023 odpoledne v krásných prostorách muzea Chicó v kolumbijském hlavním městě.


Účastníci mohli shlédnout také výstavu nazvanou Samizdat (Český odboj, zakázaní autoři), připravenou Asociací česko-kolumbijského přátelství (Asocheca), a výstavu Rytmy přírody malířky Pilar Copete, čestné členky Asochecy.

Během recepce se servírovaly jednohubky inspirované typickými českými pochoutkami, například ty s bramborovým salátem, různými pomazánkami či jablečný závin. K dispozici bylo také české pivo a to jak lahvové, tak točené.


Zdroj – fotografie: Velvyslanectví ÄŒR v BogotÄ›, Asocheca.

Dr. Jan Frei přednáší v Kolumbii o Archivu Jana Patočky

Ředitel Archivu Jana Patočky při Akademii věd České republiky, Dr. Jan Frei, přijel do Kolumbie, aby se podělil o své znalosti a zkušenosti s dílem a filozofií významného českého fenomenologa Jana Patočky.

Ve středu 18. října hovořil o teorii a praxi Patočkova archivu na Národní pedagogické univerzitě v Bogotě.

Příští týden představí Patočkovo dílo a archiv na Universidad de Antioquia v Medellínu (23. října) a koncepci Jana Patočky o základní konverzi života na Universidad del Valle v Cali (24. října).

Výstava “Vždy budu žít” v Calucé Senior Living, Chía

Ve středu 27. září představila Asocheca výstavu obrázků dětí z Terezína v domově pro seniory Calucé Senior Living v obci Chía, která se nachází kousek severně od Bogoty.

CzechTrade Kolumbie hledá nového kolegu / novou kolegyni

Pozice: oborový specialista – zahraniční kancelář CzechTrade Kolumbie

NÁPLŇ PRÁCE:

 • vyhledávání obchodních příležitostí na kolumbijském trhu pro české firmy; monitorování kolumbijského trhu
 • vyhledávání partnerů / distributorů pro české společnosti
 • analýzy dat a klíčových kolumbijských sektorů
 • pÅ™ekládání a tlumočení pÅ™i jednání českých firem a pÅ™i jejich obchodních aktivitách na místním trhu
 • psaní odborných článků na ekonomická témata
 • příprava a realizace účastí na veletrzích, výstavách a misích
 • organizace individuálních obchodních akcí na míru českým firmám
 • aktivní komunikace s kolumbijskými institucemi a právními kancelářemi

POŽADUJEME:

 • povolení k pobytu v Kolumbii + pracovní povolení
 • znalost Å¡panÄ›lÅ¡tiny na úrovni C1 (podmínkou)
 • znalost českého jazyka na min. úrovni B2
 • další jazykové znalosti výhodou
 • ukončené vysokoÅ¡kolské vzdÄ›lání min. v bakalářském stupni
 • praxe v mezinárodním obchodÄ› a exportu (výhodou)
 • aktivní znalost používání PC (MS Office, internetové vyhledávače)
 • profesionální vystupování, komunikační a prezentační dovednosti
 • samostatné a analytické myÅ¡lení
 • schopnost vést obchodní jednání ve Å¡panÄ›lÅ¡tinÄ› a čeÅ¡tinÄ›
 • znalost a orientace v kolumbijském obchodním prostÅ™edí
 • zkuÅ¡enosti s práci v oblasti podnikání v Latinské Americe výhodou
 • schopnost efektivního plánování a organizace práce
 • schopnost pracovat nezávisle a Å™eÅ¡it problémy

NABÍZÍME: 

 • možný nástup: leden 2024
 • místo výkonu práce: Velvyslanectví ÄŒeské republiky v BogotÄ›
 • pracovní pomÄ›r – externí dodavatel služeb

V případě zájmu nám zašlete nejpozději do 18. 10. 2023 motivační dopis se strukturovaným životopisem v českém nebo španělském jazyce na níže uvedený kontakt.

Kontakt:
e-mail: bogota@czechtrade.cz

Nové číslo časopisu Krajánek

Nezávislá, dobrovolná iniciativa Krajánek ve světě představuje nové číslo časopisu Krajánek. Jedná se o měsíčník určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−12 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí, které jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí. Časopis vydává spolek Krajánek ve světě, z.s. a dobrovolnicky se na jeho tvorbě podílejí krajané z 21 zemí po celém světě.

Říjnové číslo časopisu je tematicky zaměřeno na strach a patronem je Finsko. Na přelomu října a listopadu nastává čas vzpomenout si na naše předky a možná se i přiučit z jejich příběhů. Poslední den v měsíci, 31. říjen, máme dnes spojený se svátkem Halloween, kdy se u domů objevují vydlabané dýně se strašidelnými obličeji, které díky zářící svíčce nepřehlédne žádný koledník. Mnohé domácnosti se zahalují do temné až hrůzostrašné výzdoby. Mnozí, s chutí se tak trochu bát, vyráží v různých maskách a s pomalovanými obličeji do reje zábavného večera. Jeho historie přitom sahá až do doby před naším letopočtem.

Už prastarý kmen Keltů v tento den slavil svátek plný magie, rituálů a posvátných ohňů. Pohanský svátek Samhain byl tehdy hranicí mezi dvěma hlavními ročními obdobími – létem a zimou. Pro Kelty to byl začátek nového roku a vnímali ho také jako dobu, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. V tento den se podle nich duše zesnulých se vracejí ze zásvětí a živí mohou naopak nahlédnout do království mrtvých. Druidové, keltští duchovní, zároveň věřili, že přítomnost duchů jim právě v tuto dobu umožní vyvěštit budoucnost. Už tenkrát nosili různé masky a převleky. Vyráběli lampy, které svítily zesnulým na cestu a světlo zároveň odhánělo zlé duchy. Tehdy vydlabávali řepy a tuříny, které o mnoho tisíce let později nahradily dýně.

Ať už Halloween slavíte, nebo ne, v říjnovém čísle časopisu Krajánek o strašidelno rozhodně nouze nebude. Vyhlášena je také soutěž. Zájemci mají nahrát strašidelný zvuk nebo skřek, který sami vyloudí a zaslat audio na e-mailovou adresu souteze@krajanekvesvete.cz nebo do zpráv na sociálních sítích do 31. října 2023. Tři vylosovaní získají komiksovou knihu Knedlík.

Časopis je po jednoduché registraci zdarma ke stažení zde: https://www.krajanekvesvete.cz/ctenarska-sekce/

Všechna čísla jsou k prolistování (bez registrace) zde: https://www.krajanekvesvete.cz/flipbook-archiv/

Více informací naleznete také na následujících sociálních sítích:

Výstava Vždy budu žít v domově pro seniory v Bogotě

PÅ™inášíme Vám fotografie ze slavnostního zahájení výstavy Vždy budu žít… obrázky terezínských dÄ›tí, které se konalo v pátek 1. září v Calucé Senior Living v BogotÄ›. Tato velmi emotivní akce se těšila hojné účasti jako obyvatel tohoto zařízení pro seniory, tak dalších pozvaných hostů. OrganizátoÅ™i se navíc rozhodli doprovodit výstavu hudbou Antonína Dvořáka a přítomným nabídli typický český obÄ›d.

Foto: Asocheca, domov pro seniory Calucé Senior Living.